Over Technolab-SWF

Technolab is doen! We bieden een doorlopend programma met;
- Inspirerende workshops
- Netwerkbijeenkomsten voor scholen en bedrijven
- Onderwijsopdrachten en stagiaires
- Challenges
- Wetenschap & Techniek Café
- Gastcolleges
- Bedrijfsbezoeken
- Maatwerk op eigen locatie van de scholen

Ons team

Directeur: Johannes de Vries

Coördinatoren: Ben Potma, Arjen Hilt, Klaas Attema, Hielke Bekius,

Yme Braaksma, Dennis de Jong, Carin Boersma, Ronald de Vries

Belle Dijkstra, Roelof Frankena

ICT: Peter de Vries

Marketing & communicatie Anniek van der Bijl

Financiën: Leo Stolk

Planning: Natascha Beetsma

Vrijwilligers onbezoldigd: Wiebe de Vries, Thomas van Dijk, Cor Visser

Arjen Hilt

Arjen Hilt

Belle Dijkstra

Belle Dijkstra

Ben Potma

Ben Potma

Carin Boersma

Carin Boersma

Dennis de Jong

Dennis de Jong

Jacoba Krol

Jacoba Krol

Jeanette v/d Sluis

Jeanette v/d Sluis

Leen Faas

Leen Faas

Leo Stolk

Leo Stolk

Marianne Poelman

Marianne Poelman

Roelof Frankema

Roelof Frankema

Ronald de Vries

Ronald de Vries

Thea van den Berg

Thea van den Berg

Thomas van Dijk

Thomas van Dijk

Wiebe de Vries

Wiebe de Vries

Yme Braaksma

Yme Braaksma

Klaas Attema

Klaas Attema

Peter de Vries

Peter de Vries

Hielke Bekius

Hielke Bekius

Jenno de Boer

Jenno de Boer

Bestuur

Hessel Bouma,
Onbezoldigd - voorzitter (diverse bestuurlijke functies, voorheen Philips en Fokker)
Sixtus Haverkamp,
Onbezoldigd - penningmeester (rector-bestuurder RSG Magister Alvinus)
Joop Fortuin,
Onbezoldigd - secretaris (voorzitter bestuur Palludara-basisscholen in SWF)

Beheer en besteding van het vermogen (bron; Statuten 24-07-2018)

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op een ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of verzwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Deelnemende schoolbesturen

Primair onderwijs:
KYK, Palludara, Bisschop Möller Stichting, CBO De Greiden, De Gearhing, Nijegaast

Voortgezet onderwijs:
RSG Magister Alvinus, CVO ZWF Bogerman, Marne College, Aeres

Beroepsonderwijs;
ROC Friese Poort, NHL Stenden
ANBI RSIN 859036285 SBI code 94996


Statutaire doel Stichting Technolab SWF (bron; Statuten 24-07-2018);

- Kinderen en jongeren met name in de leefdtijd van vier tot en met achttien jaar actief kennis te laten maken met natuurwetenschap en techniek, zodat zij hun talenten op dit gebied kunnen ontdekken en een realistisch beeld krijgen van werken in de techniek in verschillende sectoren;

- Het verzorgen van een leer-werktraject door middel van het begeleiden van lessen en workshops natuurwetenschappen en techniek voor met name middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO) studenten;

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen (financieel) beleidsplan;

- De stichting exploiteert en werft zijn middelen in de verhouding 1/3 onderwijs, 1/3 bedrijven, 1/3 overheid. De funding bestaat onder andere uit;

* Onderwijs; prestatiebox cultuureducatie met verdeelsleutel aan de hand van aantal leerlingen van de 7 PO besturen, bijdrage VO en MBO  

* Overheid landelijk, regionaal en lokaal; STO rijksgelden ministerie OCW, subsidie gemeente SWF Fryslân en de provincie Fryslân

* Bedrijven; collectieve bijdrage van de lokale ondernemersverenigingen, individuele bijdragen ondernemers en collectieve bijdrage van de diverse brancheverenigingen